1. Загальні положення

1.1. Даний документ, згідно з Цивільним кодексом України, є офіційною пропозицією (публічною офертою), далі за текстом — «Оферта», Адміністрація Calligraphy Society, далі за текстом — «Виконавець», і містить всі суттєві умови, необхідні для надання послуг у сфері освіти та розваг, далі за текстом — «Послуги».

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного кодексу України (ЦК України) у випадку прийняття наведених нижче умов та оплати Послуг юридична або фізична особа, що здійснює акцепт цієї Оферти, стає «Замовником» (акцепт Оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Враховуючи, що Виконавець відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або фізичній особі, а Замовник після акцепту Оферти стає користувачем Послуг Виконавця, Сторони домовились про беззаперечне та безумовне прийняття умов цієї Оферти і зобов’язуються бездоганно їх дотримуватися.

1.4. У зв’язку з вищевикладеним , уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згодні з яким-небудь пунктом Оферти, Виконавець пропонує вам відмовитися від використання Послуг.

1.5. Акцептом Оферти є оплата Послуг Виконавця.

1.6. Зміна або доповнення цієї Оферти можливі виключно при укладенні письмового Договору. При цьому Оферта є невід’ємною частиною відповідного письмового Договору.

1.7. Будь-який спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти означає згоду Замовника на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього терміну дії Оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти та виконується виключно на основі письмової заяви клієнта. У такому випадку, Оферта розривається з дати, вказаної в відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мети збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти. Обсяг прав суб’єк та персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. Предмет оферти

2.1. Виконавець надає Замовнику Послуги за бажанням Замовника відповідно до умов даної Оферти за діючими тарифами (у подальшому — «Тарифи») Виконавця. Опис Послуг, їх перелік, інформація про Тарифи на Послуги можуть знаходитися на Офіційному Веб-сайті Виконавця — https://calligraphysociety.ink, або розраховується та уточнюється додатково до початку надання Послуг шляхом відправлення відповідного рахунку Замовнику. Веб-сайт Виконавця, за винятком особистого кабінету користувача (захищеної області), є публічним ресурсом, тобто таким, до якого мають доступ всі користувачі мережі Інтернет 24 години на добу 7 днів на тиждень.

2.2. При прийнятті умов Оферти, Замовник зобов’язується оплатити вибрані ним Послуги відповідно до Тарифів, зазначених на Офіційному Веб-сайті Виконавця або відповідно до виставленого рахунку.

2.3. Оферта є офіційним документом і має відповідну юридичну силу та публікується на Офіційному Веб-сайті.

2.4. Замовник погоджується, що всі можливі спори щодо даної Оферти будуть вирішуватися відповідно до законодавства України.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Обов’язки Виконавця

3.1.1. Своєчасно надавати Послуги Замовнику з дотриманням умов цієї Оферти

3.1.2. Не поширювати отриману від Замовника чи інших джерел інформацію, що виходить за межі умов цієї Оферти, під час реалізації Виконавцем своїх обов’язків за цією Офертою, відповідно до чинного законодавства України.

3.1.3. Негайно інформувати Замовника про невідповідність наданих ним матеріалів вимогам Виконавця або чинного законодавства України. При цьому термін виконання Послуг може переноситися на відповідний термін, протягом якого Замовник надавав відповідні виправлення Виконавцю.

3.1.4. Дотримуватися Кодексу поведінки, опублікованого на Веб-сайті.

3.2. Обов’язки Замовника

3.2.1. Своєчасно і достовірно, а також, у повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням Послуг.

3.3. Замовник має право інформувати Виконавця про виявлені недоліки при наданні Послуг.

3.4. Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, необхідну для надання Послуг.

3.5. Виконавець має право призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Замовника у випадку недотримання Замовником будь-яких домовленостей і зобов’язань, узгоджених при укладенні цієї Оферти (або будь-якого іншого Договору з Замовником) або в процесі її виконання, як у письмовій так і в усній формі; створенням Замовником з будь-яких причин умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню даної Оферти; не наданням Замовником будь-яких матеріалів, угоджених при укладенні цієї Оферти; несвоєчасною або не повною оплатою Послуг. У вищезазначених пунктах, при не усуненні причин призупинення дії Оферти, вона може бути розірвана (по вині Замовника). Результати виконаних робіт у цьому випадку Замовнику не передаються. Повторне відновлення Послуг може відбуватися лише після усунення Замовником причин, що призвели до призупинення Послуг. Надання послуг може бути не відновлено у випадку неможливості через тимчасові обмеження характеру Послуг. Термін виконання Послуг автоматично продовжується на час простою.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Виконавець при жодних обставинах не несе жодної відповідальності за:

  1. Будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дії/бездія льності будь-яких третіх сторін;
  2. Будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Замовника і/або третіх сторін, незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;
  3. Використання (неможливість використання) і будь-які наслідки використання (неможливості використання) Замовником вибраної ним форми оплати Послуг за даною Офертою.
  4. Шкоду, завдану життю і здоров’ю Замовника за його власною виною або за виною третіх осіб або у випадку недотримання ним правил техніки безпеки в момент надання Послуги.
  5. Невідповідність фактично наданих Послуг, суб’єктивним очікуванням і уявленням Замовника про такі Послуги.

4.3. У випадку виникнення претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, пов’язаних з виконанням Послуг відповідно до даної Оферти, Замовник розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному обсязі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, що є наслідком порушення вищезазначених прав, гарантій та т.д.

4.4. У випадку порушення Замовником умов Оферти Виконавець має право призупинити надання Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень і/або розірвати Оферту з направленням відповідного повідомлення Замовнику на адресу електронної пошти Замовника, вказану при направленні Заявки.

5. Умови та порядок надання Послуг

5.1. Відповідно до предмету даної Оферти Виконавець надає погоджені заздалегідь послуги розважально-освітнього характеру за бажанням Замовника.

5.2. Виконавцю належать всі права власності на передані Виконавцем Замовнику матеріали, так само як і на матеріали, створені Виконавцем під час виконання цієї Оферти.

5.3. Обравши конкретний вид Послуг (або декілька) і ознайомившись з умовами даної Оферти, Замовник заповнює та відправля є Виконавцю Заявку на надання Послуг.

5.4. На підставі отриманої Заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної ним Послуги (Послуг). По факту оплати Замовником суми, вказаної в рахунку, дана Оферта автоматично вважається укладеною в повному обсязі.

5.6. Надання Послуг Замовнику не супроводжується складанням акта виконаних робіт.

5.7. Надання Послуг в рамках цього Договору підтверджується фактом споживання Замовником наданих йому Послуг.

5.8. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з пропонованих на офіційному Веб-сайті Виконавця способом. Вибір та використання способу/форми оплати Послуг здійснюється Замовником за власним розсудом з пропонованих варіантів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраного Замовником способу/форми оплати виходять за рамки даної Оферти та регулюються домовленостями (договорами) між Замовником і відповідними організаціями.

6. Термін дії, зміни умов та розірвання Оферти

6.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на офіційному Веб-сайті Виконавця, набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг відповідно до даної Оферти.

6.2. Всі зміни та доповнення до цієї Оферти мають юридичну силу, лише в разі складання письмового документа, підтвердженого підписами та печатками уповноважених представників Сторін.

6.3. Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.

6.4. У разі суттєвого порушення однією зі Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору.

6.5. При розірванні Оферти або припиненні його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.

6.6. Ця оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх клієнтів з одночасним опублікуванням нової версії на офіційному веб-сайті Виконавця, а також з повідомленням всіх клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти. У разі незгоди Замовника з внесеними змінами, укладається окрема письмова угода, в якій будуть врегульовані спірні питання.

7. Гарантії

7.1. За винятком гарантій, прямо вказаних в тексті Оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих або непр ямих гарантій за цією Офертою.

7.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

7.2.1. У випадку надання Замовником Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Замовник несе повну відповідальність (в тому числі майнову) за будь-які негативні наслідки, пов’язані з наданням Виконавцем Послуг за цією Офертою;

7.2.2. Замовник укладає Оферту добровільно, при цьому Замовник підтверджує:

  1. Повністю ознайомився з умовами Оферти,
  2. Повністю розуміє предмет Оферти,
  3. Повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Оферти.

7.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Оферти Замовником.

7.4. Дія гарантій, зазначених в Оферті, поширюється на період дії цієї Оферти.

8. Форс-мажор

8.1. Виконавець та Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за цією Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення цієї Оферти, мають надзвичайний характер, і що Виконавець та Замовник не могли ні передбачити, ні подолати прийнятими засобами. До таких обставин відносяться: повені, пожежа, землетрус, і інші природні явища, а також війна, військові дії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, які знаходяться поза контролем Сторін.

8.2. Якщо обставини форс-мажор тривають більше 3-х міся ців, будь-яка із Сторін має право припинити дію цієї Оферти.

9. Інші умови

9.1. Оферта, її укладення та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, неурегульовані Офертою або урегульовані неповністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У випадку розбіжностей між Замовником та Виконавцем стосовно Оферти, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів Сторін, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2. Оферта є повною угодою між Виконавцем та Замовником. Виконавець не бере на себе жодних умов і обов’язків стосовно предмету Оферти, за винятком вказаних в Оферті, і підтвердженої Заявки, якими регулюється виконання Оферти, за винятком випадків, коли такі умови або обов’язки зафіксовані в письмовому вигляді та підписані Виконавцем і Замовником. У випадку, якщо якісь умови Додатків або Заявки суперечать умовам Оферти, положення Оферти будуть мати перевагу.

9.3. Якщо якась із умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може набути чинності відповідно до чинного законодавства, таке положення має бути виділено з Оферти та замінено новим положенням, яке максимально відповідає початковим намірам, які містилися в О ферті, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються в силі.